Regulamin wypożyczalni samochodów PERFECTCARS

Zadzwoń i zamów

Regulamin wypożyczalni samochodów PERFECTCARS

Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez Wypożyczalnię samochodów PerfectCars.

2. Regulamin stosuje się do wszystkich  umów zawieranych przez PerfectCars chyba, że Umowa stanowi inaczej.

3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

4. Strony:

 • Klient, zwany w dalszej części umowy Najemcą
 • Wypożyczalnia samochodów PERFECTCARS, zwana w dalszej części umowy Wynajmującym

5. Najemcą samochodu może zostać osoba, która:

 • ukończyła 25 rok życia
 • posiada ważne prawa jazdy od minimum 1 roku
 • dostarczy dwa ważne dokumenty tożsamości: prawo jazdy oraz dowód osobisty/paszport
 • w przypadku, gdy wynajmującym jest firma, niezbędne jest także dostarczenie dokumentów
 • założycielskich: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON i ewentualnego upoważnienia do wynajęcia samochodu dla pracownika firmy
 • wpłaci kaucję w wysokości zależnej od wybranego samochodu

Obowiązki Najemcy oraz zasady korzystania z wypożyczonego pojazdu

6. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. Wypożyczonym samochodem może kierować tylko osoba wymieniona w Umowie najmu.

 • Na wniosek Najemcy Wynajmujący może pisemnie upoważnić dodatkowego kierowcę do kierowania wypożyczanym pojazdem, jednakże musi on spełniać wymagania zawarte w punkcie 5 niniejszej umowy.

8. Wynajmujący przekazuje Najemcy w użytkowanie pojazd sprawny technicznie, kompletnie wyposażony(gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, lewarek) wraz z oryginalnymi kluczykami, dowodem rejestracyjnym i polisą OC.

9. Opłata za wynajem pojazdu pobierana jest z góry.

10. Najemca otrzymuje samochód czysty i ma obowiązek zwrócić go czystego, zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

11. Najemca zobowiązuje się do użytkowania samochodu z należytą troską i zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym.

12. Najemca oświadcza, że będzie eksploatował pojazd wyłącznie na terytorium Polski. Chęć wyjazdu poza granice kraju musi być bezwzględnie zgłoszona Wynajmującemu, a Wynajmujący musi na ten fakt wyrazić pisemną zgodę.

13. W szczególności zabrania się Najemcy:

 • palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie
 • przewożenia zwierząt
 • eksploatacji samochodu z wykorzystaniem maksymalnych parametrów technicznych, powodując jego nadmierne zużycie
 • użycia samochodu w sporcie motorowym
 • przekraczania dopuszczalnej ładowności
 • holowania innych pojazdów
 • przewożenia większej ilości pasażerów, niż zapisane jest to w dowodzie rejestracyjnym danego samochodu
 • dokonywania w pojeździe jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, mechanicznych, demontażu/podmiany części, regulacji parametrów pracy
 • umieszczania na pojeździe reklam, czy jakichkolwiek materiałów informacyjnych, chyba że Wynajmujący wyrazi na to pisemną zgodę

14. Wynajmujący, w przypadku podejrzenia niewłaściwego użytkowania pojazdu przez Najemcę, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystywania i stanu pojazdu. W przypadku zauważenia przez Wynajmującego rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego odebrania samochodu Najemcy.

15. Najemca zobowiązuje się do kontroli poziomu płynów eksploatacyjnych każdorazowo, gdy wynajem przekroczy 500km.

16. Najemca zostanie powiadomiony przez Wynajmującego o ewentualnym zbliżającym się przeglądzie technicznym. Jeżeli Najemca podczas okresu wynajmu samochodu osiągnie przebieg zobowiązujący pojazd do wizyty w serwisie, jest obowiązany poinformować o tym fakcie Wynajmującego. Wynajmujący, aby nie utracić gwarancji producenta na samochód, zastrzega sobie prawo do dostarczenia samochodu do serwisu na przegląd gwarancyjny.

17. Najemca zobowiązany jest do tankowania paliwa zgodnego ze specyfikacją danego samochodu.

18. Na czas postoju pojazdu Najemca każdorazowo jest zobowiązany do należytego jego zabezpieczenia: pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym, zamknięcia wszystkich zamków, uruchomienia wszelkich antykradzieżowych systemów dostępnych w pojeździe. Dowód rejestracyjny oraz kluczyki muszą być starannie zabezpieczone poza pojazdem.

Zwrot

19. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód w określonym terminie do miejsca, które zostało ustalone z Wynajmującym.

20. Spóźnienie Najemcy ze zwrotem samochodu powyżej 1 godziny od ustalonego terminu zwrotu jest równoznaczne z pobraniem opłaty dobowej powiększonej o opłatę karną wyszczególnioną w Cenniku.

21. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu, i uzyskać od niego zgodę. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, pojazd zostanie zgłoszony organom ścigania jako skradziony, a Wynajmujący pobierze od Najemcy opłatę karną wyszczególnioną w Cenniku.

22. W przypadku opóźnienia w zwrocie samochodu w stosunku do terminu zwrotu, który został ustalony podczas podpisywania umowy, Wynajmujący ma prawo do odbioru samochodu z każdego miejsca, oraz obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

23. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, z jaką samochód został wypożyczony. Ewentualna brakująca ilość paliwa zostanie uzupełniona na koszt Najemcy wg Cennika.

24. W przypadku zauważenia przez Wynajmującego braków w wyposażeniu samochodu, uszkodzeń wnętrza pojazdu, czy jakichkolwiek innych rażących naruszeń niniejszego Regulaminu, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami określonymi w Cenniku.

25. Kaucja w pełnej wysokości zwracana jest Najemcy w momencie zwrotu, w określonym umową czasie i miejscu, nieuszkodzonego pojazdu z kompletnym wyposażeniem i dokumentami.

Nieprzewidziane zdarzenia drogowe

26. W przypadku wystąpienia awarii w wypożyczonym pojeździe, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o zaistniałym fakcie. Najemca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek napraw, czy holowania samochodu, bez wyraźnej zgody Wynajmującego.

27. W przypadku kradzieży samochodu bądź jego wyposażenia, aktów wandalizmu, kolizji lub wypadku drogowego Najemca niezwłocznie powiadomi Policję oraz Wynajmującego. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty pojazdu Wynajmującemu.
 
28. W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o zdarzeniach opisanych w punktach 26 i 27 Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu, oraz innymi kosztami, które w związku z tym faktem poniesie Wynajmujący.

29. W przypadku gdy szkoda nie była zawiniona przez Najemcę, z wyłączeniem szkód parkingowych i kradzieży pojazdu, aby uniknąć odpowiedzialności własnej Najemca dostarczy Wynajmującemu szczegółowe pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy, które zostało sporządzone w obecności Policji. W takim przypadku kaucja pobrana od Najemcy zostanie mu zwrócona w pełnej wysokości dopiero po otrzymaniu od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zaistniałą szkodę.

30. W przypadku awarii i unieruchomienia z tego powodu wypożyczonego przez Najemcę pojazdu na okres dłuższy niż 12 godzin, Wynajmujący, o ile będzie dysponował wolnym samochodem, zobowiązuje się dostarczyć Najemcy pojazd zastępczy. W przypadku gdy dostarczony pojazd będzie niższej klasy, opłata dobowa zostanie zmniejszona do wartości odpowiadającej cennikowej opłacie za podstawiony pojazd zastępczy. Za okres przestoju samochodu nie powstały z winy Najemcy, opłata nie będzie pobierana.

31. Wynajęty samochód posiada ważne ubezpieczenia OC i AC, obowiązujące na terenie Polski, z których warunkami Najemca zobowiązany jest się zapoznać. Odpowiedzialność finansowa Najemcy w razie uszkodzenia, wypadku, powstałych z jego winy, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w punktach 32 i 33, ogranicza się do udziału własnego w szkodzie do kwoty nie większej niż 2000 zł.

32. W przypadku kradzieży samochodu lub szkody całkowitej likwidowanej z ubezpieczenia AC, Najemca traci wpłaconą kaucję, a ponadto zobowiązany jest do udziału własnego w wysokości 10% wartości, którą według ubezpieczyciela pojazd posiadał tuż przed szkodą.

33. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, których wyrządzenie nie jest pokrywane przez ubezpieczyciela w przypadku:

 • użycia pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, lub środków psychotropowych
 • braku ważnego prawa jazdy
 • gdy pojazd był użyty do przestępstwa, lub innego czynu prawnie zabronionego
 • gdy kierowca pojazdu zbiegnie z miejsca wypadku
 • umyślnego uszkodzenia pojazdu
 • utraty samochodu wraz z dokumentami i kluczykami
 • odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy

34. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia zawieranej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy stronami i braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, organem wyznaczonym do rozpatrzenia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Załącznik nr 1 - Cennik

Mycie pojazdu

150 zł

Czyszczenie wnętrza pojazdu/usuwanie sierści zwierząt

350 zł

Permanentne uszkodzenie wnętrza samochodu

Naprawa wg cennika producenta +25%

Zgubienie dowodu rej., tablicy rej., naklejki na szybie

350 zł

Zgubienie kluczyka od samochodu

1 000 zł

Palenie tytoniu w samochodzie

500 zł

Uzupełnienie brakującego paliwa

Cena ze stacji paliw + 25%

Brak części samochodu nie wymienionej w cenniku

Wg cennika producenta + 25%

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy

3 500 zł

Holowanie pojazdów wynajętym samochodem

1 000 zł

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej

1 000 zł

Bezprawne przedłużenie wynajmu

200% opłaty dobowej

Udział własny w szkodzie powstałej z winy Najemcy(z wyłączeniem szkody całkowitej i kradzieży) likwidowanej z polisy AC

Do 2000 zł

Udział własny w przypadku szkody całkowitej powstałej z winy Najemcy lub kradzieży pojazdu

10% wartości pojazdu wg wyceny ubezpieczyciela

Udział własny w przypadku kradzieży samochodu wraz z kluczykami i dokumentami

100% wartości pojazdu wg wyceny ubezpieczyciela

Dostarczenie i odbiór samochodu na terenie Radomia w godzinach pracy biura

Bezpłatne

Dostarczenie i odbiór samochodu poza terenem Radomia/ poza godzinami pracy biura

Wg ustaleń indywidualnych

Wypożyczalnia samochodów, warunki wynajmu

 • ukończony 25 rok życia
 • posiadanie ważnego prawa jazdy od minimum 1 roku
 • dostarczenie dwóch ważnych dokumentów tożsamości: prawa jazdy oraz dowodu osobistego/paszportu
 • wpłacenie kaucji w wysokości zależnej od wybranego samochodu